Pro dopravu ZDARMA zbývá 111,11 €

autorské práva

Prevádzkovateľom a vlastníkom týchto internetových stránok (www.time-for-golf.cz) je spoločnosť Realservis spol. s r.o, Štefánikova 37, Brno 602 00, IČO: 49973959, DIČ: CZ49973959 (ďalej len "Spoločnosť").

Spoločnosti predstavujú všetky autorské práva k celému obsahu, ktorý spoločnosť umiestňuje na webe www.time-for-golf.cz (ďalej len "Web").

Práva a povinnosti spoločnosti a užívateľov pri používaní tohto webu sa riadi nižšie uvedenými pravidlami používania internetových stránok - webu (ďalej len "Pravidlá"). Pravidlá sa vzťahujú na všetky osoby, ktoré navštívia tieto stránky (ďalej len "Užívatelia"). Pravidlá môžu byť kedykoľvek aktualizovaná. Dátum aktualizácie pravidiel bude vyznačené na poslednej strane Pravidiel.

Odkazy na iné weby

Na tomto webe sú uvedené odkazy na iné weby, nad ktorými nemá spoločnosť kontrolu. Ak používateľ navštívi niektorý z týchto webov, mal by sa zoznámiť s pravidlami ich použitie, a bezpečnostnými štandardmi. Realservis spol. s r.o. nenesie akúkoľvek zodpovednosť za prejavy a postupy prevádzkovateľa takýchto webov.

správanie užívateľov

Užívateľ sa zaväzuje, že sa pri používaní tohto webu bude riadiť platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky, bude vždy jednať v súlade s dobrými mravmi a s týmito pravidlami, nebude akokoľvek poškodzovať dobré meno a práva spoločnosti ani používateľov.

zodpovednosť

Prípadné riziká plynúce Užívateľovi z používania tohto webu, sú úplne na užívateľovi a Realservis spol. s r.o. za ne nezodpovedá. Všetky spory vzniknuté v súvislosti s využívaním tohto webu, budú riešené miestne a vecne príslušným súdom spoločnosti v Českej republike.

Informácie o spracovaní osobných údajov

Dodržiavanie právnych predpisov o ochrane osobných údajov

Realservis spol. s r.o. pri svojej činnosti spracováva určité osobné údaje svojich zákazníkov, užívateľov a svojich zamestnancov vo vzťahu k spracovaniu týchto osobných údajov preberá postavenie tzv. správcu osobných údajov.

Realservis spol. s r.o. pri spracovaní osobných údajov postupuje striktne v súlade s právnymi predpismi, najmä nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov ao zrušení smernice 95 / 46 / ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov, ďalej len "GDPR").

Spracovávané osobné údaje, účely spracovania

zákazníci

Realservis spol. s r.o. pri predaji športových potrieb a oblečenia spracováva osobné údaje len v rozsahu potrebnom pre fakturáciu a vytvorenie objednávky. Na základe zmluvy uzatvorenej so zákazníkom dochádza k spracovaniu jeho kontaktných údajov (mena, priezviska, bydliska / doručovacej adresy, e-mailu a telefónneho čísla), a to za účelom spracovania príslušnej objednávky.

užívatelia Stránok

Realservis spol. s r.o. na svojom webe využíva súbory cookies. Súbory Cookies pomáhajú k rýchlejšiemu a efektívnejšiemu prehliadanie webu a prispôsobujú zobrazovanie produktov a ďalšieho obsahu individuálnym záujmom a špecifickým potrebám Užívateľa. Súbory Cookies sú využívané k zostavovanie anonymných agregovaných štatistík, ktoré umožňujú pochopiť, akým spôsobom používatelia web používajú, a optimalizovať tak ich štruktúru a obsah, a ďalej k zabezpečeniu niektorých funkcií webu a personalizáciu reklám.

Realservis spol. s r.o. používa dva typy súborov Cookies - "relačné" a "permanentné". Relačná Cookies sú len dočasné a zostávajú uložené v užívateľovom zariadení do tej doby, než sa odhlási z webovej stránky alebo uzavrie aplikáciu (webový prehliadač). Naproti tomu permanentné Cookies zostávajú v užívateľovom zariadení buď po dobu definovanú v parametroch danej Cookie, alebo kým je užívateľ sám nevymaže.

Informácie získané používaním Cookies môžu byť zhromažďované len za účelom sprostredkovania a plnenie určitých užívateľských funkcií. Tieto dáta sú šifrované spôsobom, ktorý neumožňuje prístup neoprávneným osobám.

Všeobecne platí, že aplikácia používaná na prehliadanie webu (prehliadač) v predvolenom nastavení umožňuje na užívateľovom zariadení ukladať súbory Cookies. Tento režim možno zmeniť buď úplným zablokovaním Cookies v nastavení webového prehliadača, alebo ich čiastočným obmedzením - užívateľ je potom informovaný zakaždým, keď jeho zariadenie Cookies ukladá. Podrobnejšie informácie o možnostiach a spôsoboch zaobchádzania s Cookies sú dostupné v nastavení aplikácie (webovom prehliadači).

Web zhromažďuje informácie o IP adrese užívateľa (tj. Číslu, ktoré jednoznačne identifikuje sieťové rozhranie používateľa v počítačovej sieti), názvu jeho domény a typu jeho prehliadača a operačného systému. Účel spracovania týchto údajov je podobný ako v prípade cookies, tzn. tieto údaje slúžia Realservis spol. s r.o. na zostavovanie štatistík analyzujúcich využitie webu a personalizáciu reklamy.

Na spracovanie osobných údajov užívateľov dochádza na základe ich súhlasu, ktorý je dobrovoľný a buď je používateľom udelený pri vstupe na web alebo sa v súvislosti s užívaním webu predpokladá.

zamestnanci

Realservis spol. s r.o. spracúva osobné údaje zamestnancov v rozsahu potrebnom na plnenie ich zákonných povinností (napr. povinnosť zrážať alebo odvádzať dane, viesť evidenciu na účely zdravotného poistenia a sociálneho zabezpečenia atď.). Zamestnanec je povinný tieto údaje spoločnosti poskytnúť; ich neposkytnutie by založilo porušenie právnych predpisov na strane zamestnanca a / alebo spoločnosti a možnosť udelenia sankcií zo strany príslušných štátnych orgánov.

Na rámec plnenia zákonných povinností spracúva spoločnosť osobné údaje zamestnancov len s ich súhlasom a v rámci presadenie oprávnených záujmov spoločnosti alebo plnenie zmluvy uzatvorenej medzi spoločnosťou a zamestnancom, a to najmä na účely spracovania osobných údajov v životopisoch uchádzačov o zamestnanie v spoločnosti, prípravy reklamných materiálov, vedenie profilov spoločnosti na sociálnych sieťach, evidencia využitie služobných automobilov spoločnosti, informovanie o firemných akciách, ochrany majetku spoločnosti (najmä prostredníctvom kamerových systémov) či pri zabezpečenie vstupu oprávnených osôb do kancelárie predajne spoločnosti.

Poskytnutie údajov ďalším subjektom

Realservis spol. s r.o. ktoré spracúva osobné údaje poskytuje iba partnerom, u ktorých sú zavedené technické aj organizačné opatrenia pre ochranu dát a plnenie ďalších povinností podľa GDPR. Partneri spoločnosti majú prístup k osobným údajom len v rozsahu potrebnom na plnenie ich úloh. Spoločnosť tak v niektorých prípadoch poskytuje osobné údaje externým partnerom poskytujúcim spoločnosti služby súvisiace umiestnením osobných údajov na serveroch a s vyhodnocovaním marketingových výskumov. Osobné údaje zamestnancov spoločnosti sú poskytnuté externých účtovníkov firme spracovávajúci pre spoločnosť účtovný, daňovú a mzdovú evidenciu.

Realservis spol. s r.o. v žiadnom prípade neposkytuje osobné údaje ďalším osobám za odplatu.

uloženie údajov

Spoločnosť uchováva osobné údaje len po dobu potrebnú k naplneniu účelu ich spracovania podľa nižšie uvedených pravidiel:

  • osobné údaje užívateľov sú uchovávané po dobu maximálne dvoch rokov od poslednej návštevy webu
  • v prípade zamestnancov sú osobné údaje uchovávané po dobu zákonom stanovených archivačných lehôt
  • záznamy bezpečnostných kamier sú uchovávané po dobu maximálne desiatich dní

Odvolanie súhlasu so spracovaním osobných údajov

V prípade, že spoločnosť spracováva osobné údaje svojich zákazníkov, užívateľov či zamestnancov na základe ich súhlasu, má príslušná osoba právo svoj súhlas so spracovaním osobných údajov odvolať. Môže tak urobiť e-mailom na adresu info@time-for-golf.cz.cz alebo poštou na adresu sídla spoločnosti (Štefánikova 37, Brno 602 00).

Pokiaľ dôjde k odvolaniu súhlasu so spracovaním osobných údajov, budú poskytnuté údaje vymazané, okrem prípadov, kedy je možné na základe platných právnych predpisov údaje spracovávať aj bez súhlasu príslušnej osoby. Odvolanie súhlasu však nebude mať vplyv spracovanie osobných údajov do doby, než bol súhlas odvolaný.

Ďalší práva

Podľa konkrétnej situácie môže mať zákazník či zaměstnanecRealservis spol. s r.o. či používateľ aj ďalšie práva vyplývajúce z GDPR, tj. nasledujúce práva:

právo na prístup k osobným údajom, tj. právo získať od spoločnosti potvrdenie, či osobné údaje, ktoré sa ho týkajú, sú alebo nie sú spracovávané, a ak je to tak, má právo získať prístup k týmto osobným údajom a k informáciám o:
účeloch spracovania
kategóriách dotknutých osobných údajov
príjemcoch alebo kategóriách príjemcov, ktorým boli alebo budú osobné údaje sprístupnené
plánované dobe uloženia osobných údajov či kritériám použitým na stanovenie tejto doby
existenciu práva požadovať od spoločnosti vymazanie alebo opravu osobných údajov či obmedzenie ich spracovania a / alebo namietať proti spracovaniu osobných údajov
práve podať sťažnosť u dozorného úradu
zdrojmi osobných údajov, ak nie sú tieto získané od žiadateľa
vykonávania automatizovaného rozhodovania, vrátane profilovanie, a o informáciách týkajúcich sa používanej techniky, ako aj významu a predpokladaných dôsledkoch pre žiadateľov
Zákazník či zaměstnanecRealservis spol. s r.o. či používateľ webu má ďalej právo získať kópiu spracúvaných osobných údajov. Týmto právom však nesmú byť nepriaznivo dotknuté práva a slobody iných osôb.

právo na opravu osobných údajov, ak sú jeho osobné údaje nepresné
právo na vymazanie osobných údajov ( "právo byť zabudnutý"), ak je daný jeden z týchto dôvodov:
osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené alebo inak spracované
dôjde k odvolaniu súhlasu so spracovaním osobných údajov a neexistuje žiadny ďalší právny dôvod pre spracovanie
sú vznesené oprávnené námietky proti spracovaniu osobných údajov
osobné údaje boli spracované nezákonne
osobné údaje sa musia vymazať na splnenie právnej povinnosti zaväzujúce spoločnosť
právo na obmedzenie spracovanie nasledujúcich prípadoch:
je popretá presnosť osobných údajov, a to na dobu potrebnú na to, aby spoločnosť mohla presnosť osobných údajov overiť;

spracovanie osobných údajov je protiprávne, ale namiesto vymazaniu osobných údajov je žiadané obmedzenie ich použitia;
spoločnosť už osobné údaje nepotrebuje na účely spracovania, ale žiadateľ je vyžaduje pre určenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov;
bola vznesená námietka proti spracovaniu v prípade spracovania osobných údajov na účely oprávnených záujmov spoločnosti, pokiaľ nebude overené, či oprávnené dôvody spoločnosti prevažujú nad oprávnenými dôvodmi namietajúcej osoby.
právo na prenosnosť údajov, tj. právo získať osobné údaje, ktoré sa ho týkajú, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte, a právo odovzdať tieto údaje inému správcovi (popr. požiadať o odovzdanie údajov priamo spoločnosťou inému správcovi), v prípade, že spracovanie osobných údajov je založené na súhlase alebo zmluve a vykonáva sa automatizovane
právo namietať, tj. právo namietať proti spracovaniu osobných údajov na účely oprávnených zájmůapolečnosti
právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov či popr. na príslušnom úrade iného štátu Európskej únie.
Svoje práva môže zákazník či zamestnanec Realservis spol. s r.o. či používateľ webu uplatniť kontaktovaním spoločnosti.

Kontaktné údaje Realservis spol. s r.o. sú uvedené nižšie.

Ako nás môžete kontaktovať

V prípade akýchkoľvek otázok či pripomienok môžete kontaktovať spoločnosť na vyššie uvedenej adrese, telefónnom čísle +420 733 310 348 či e-mailu info@time-for-golf.cz.

V Brne dňa 22.3.2021